راهنمای تدوین مقاله


خردنامه صدرا بطور تخصصی فقط مقالاتی را که مربوط به حوزه فلسفه و علوم عقلی، مستدل و مستند به منابع معتبر باشد، برای چاپ میپذیرد.

مقالات ارسالی باید مبتنی بر تحقیق و حاوی نکته‌یی بدیع و ابتکاری باشد، از نظم و انسجام منطقی لازم برخوردار باشد و اصول نگارش و سلامت زبان فارسی در آن بدقت رعایت شود.

مقالات باید دارای چکیده (حدود 10 سطر) و کلید واژه (حداکثر 10واژه) بوده و چکیده و کلیدواژگان انگلیسی نیز به آن ضمیمه شده باشد.

ضرورری است در ابتدای مقاله عنوان مقاله، نام نویسنده، رتبه علمی و محل فعالیت (هرکدام به دو زبان فارسی و انگلیسی) و نیز نشانی پستی، تلفن، نمابر و ... بطور دقیق ذکر گردد.

چنانچه مقاله‌یی برگرفته از پایان‌نامه یا طرحی تحقیقاتی باشد، یادآوری آن در ابتدای مقاله الزامی است.

مقالات همزمان به آدرس رایانامه (ایمیل) siprin@mullasadra.org  ارسال گردد و حتما قید شود «مربوط به خردنامه صدرا».

رعایت اصول نشانه‌گذاری و ذکر نامهای غیرفارسی بزبان اصلی و نیز برجسته کردن نقل قولها ضروری است.

مقالات ارسالی نباید قبلاً در جایی بچاپ رسیده باشد و ارسال آن نیز برای خردنامه صدرا تعهدی نسبت به چاپ ایجاد نمیکند اما خردنامه از حق تجدید چاپ و نیز نشر مقالاتی که پس از داوری علمی و تأیید هیئت تحریریه بچاپ برسد، بصورتهای رایج دیگر بزبان فارسی و دیگر زبانها برخوردار خواهد بود. ارسال مقاله بمنزله پذیرش این شروط است.

مقالات ارسال شده بهیچ وجه مسترد نخواهد شد.

 مسئولیت محتوا و مضمون مقالات برعهده مولف است و چاپ آن در این فصلنامه تنها برای عرضه و تلاقی افکار و نوزایی علمی است و دلیل بر تأیید آن نیست.

خردنامه صدرا در ویرایش مطالب، با حفظ محتوا و مفاد، آزاد است.

 

شیوه ارجاعات:

ارجاعات در خردنامه صدرا بصورت پاورقی است؛ با ذکر نام کتاب، شمار جلد و شماره صفحه

در مواردی که بلافاصله به منبع قبلی ارجاع دارده شود از کلمه همان و شماره صفحه و در صورتی که شماره صفحه نیز یکی باشد از واژه همانجا استفاده شود.در مورد مجلات و مجموعه مقالات عنوان مقاله ذکر گردد

در ارجاع به منابع غیر فارسی، عنوان اصلی اثر ذکر شود

درپایان مقاله، منابع استفاده شده بترتیب ذیل فهرست شوند

کتابها: نام خانوادگی مولف، نام مولف. عنوان کتاب (بصورت سیاه و ایتالیک)، مترجم، محل نشر: ناشر، سال نشر. مثال: مطهری، مرتضی، مسئله شناخت، تهران: انتشارات صدرا، 1380

مجلات: نام خانوادگی مولف، نام مولف. «عنوان مقاله» (داخل گیومه)، نام مجله (بصورت سیاه و ایتالیک) سال و شماره مجله، سال نشر. مثال: اعوانی، غلامرضا، «چرا ملاصدرا را صدرالمتألهین نامیده‌اند؟»، خردنامه صدرا 11:2، 1384.

مجموعه مقالات: نام خانوادگی مولف، نام مولف، «عنوان مقاله» (داخل گیومه)، عنوان کتاب (بصورت سیاه و ایتالیک)، گردآورنده یا ویراستار، محل نشر: ناشر، سال نشر. مثال: ابراهیمی دینانی، غلامحسین، «جایگاه ملاصدرا در فرهنگ علوم عقلی»، مکتب ملاصدرا و فلسفه‌های غربی، زیر نظر سیدمحمد خامنه‌ای، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1385.

در مورد منابع غیر فارسی نیز بهمین شیوه عمل شود.