• شماره های پیشین

 • راهنماي تدوين مقاله

  راهنمای تدوین مقالات خردنامه صدرا

   

  بنیاد حکمت اسلامی صدرا (که در ادامه به‌اختصار «بنیاد» نامیده شده) در حال حاضر سه نشریه منتشر میکند که هر یک حوزۀ تخصصی مشخصی دارند. زبان رسمی نشریات بنیاد فارسی است، بهمراه ترجمۀ انگلیسی چکیدۀ مقالات. ارسال مقاله برای هر نشریه بمعنای پذیرش شرایط بنیاد و واگذاری تمامی حقوق انتشار و بازنشر آثار پذیرفته شده به سایر روشهای مرسوم است. ارسال مقاله حقی برای چاپ ایجاد نمیکند و بنیاد در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد است. مقالات دریافتی بازگردانده نمیشوند. مقالات مردود یا انصرافی، پس از شش ماه از بایگانی مجله خارج خواهند شد.

  فرايند ارزيابي مقالات دريافتي بترتیب ذيل خواهد بود؛ بديهي است مقاله‌یی که در هريک از مراحل به تأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور کار خارج خواهد شد.

  1) راستی‌آزمایی با نرم‌افزارها و سامانه‌های مشابه‌یاب بمنظور جلوگیری از سرقت علمی

  2) بررسی ويراستار علمي

  3) داوری دو نفر از اساتيد متخصص در موضوع مورد بحث

  4) تصمیم‌گیری هيئت تحريريه و سردبير.

  نویسنده/ نویسندگان باید کتباً متعهد شوند که تمامی قواعد حقوقی و اخلاقی انتشار مقاله را رعایت نموده‌اند. مقالاتی که با مندرجات این راهنما مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.

   

  الف) حوزۀ تخصصی خردنامه صدرا

  «فصلنامه علمی» خردنامه صدرا بطور تخصصی (بترتیب اولویت) در زمینه‌های زیر مقاله میپذیرد:

  ـ ملاصدراپژوهی و اندیشۀ حکمت متعالیه، پژوهش دربارۀ فیلسوفان صدرایی و شارحان و منتقدان این مکتب، پژوهش دربارۀ فیلسوفان و مکاتب تاثیرگذار بر حکمت متعالیه

  ـ مطالعات حوزۀ فلسفه و حکمت اسلامی

  ـ مطالعات حوزۀ عرفان و کلام اسلامی 

  ـ مطالعات تطبیقی مکاتب فلسفی اشراقی

   

  ب) شرایط پذیرش مقالات

  ـ مقالات ارسالی باید در زمینة تخصصی هر نشریه باشند، به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده باشند و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا برداشتي بديع باشند.

  ـ مقالات باید حاصل پژوهش خود نویسنده/ نویسندگان باشد و چنانچه در مرحله‌یی سرقت علمی‌ـادبی مقاله‌یی احراز شود، مقاله از دستور کار خارج و نویسنده‌/ نویسند‌گان مکلف به جبران خواهند بود.

  ـ مسئولیت محتوا و مضمون مقالات برعهدۀ نویسنده‌/ نویسندگان است و چاپ آن در نشریات بنیاد تنها برای عرضه و تلاقی افکار و نوزایی علمی است، نه دلیلی بر تأیید تام محتوای آن.

  ـ مقالات باید از نظم و انسجام منطقی لازم برخوردار باشد و اصول نگارش و سلامت زبان فارسی در آنها بدقت رعایت شود.

  ـ اگر مقاله‌یی برگرفته از پایان‌نامۀ تحصیلی یا طرحی تحقیقاتی باشد، یادآوری آن در ابتدای مقاله الزامی است.

  ـ در مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان قواعد دانشگاه متبوع باید رعایت شود و به اطلاع نشریه برسد. این مقالات با تأیید مکتوب استاد راهنما پذیرفته میشوند.

  ـ نباید تمام یا بخشی از مقاله پیشتر منتشر شده باشد یا همزمان برای نشریۀ دیگری ارسال گردد. ارسال مقالاتی که پیشتر خلاصۀ آنها در همایشها و سمینارهای داخلی و خارجی منتشر شده باشد، بلامانع است اما اصل مقاله نباید در مجموعه مقالات همایش منتشر شده باشد.

  ـ مقالات حاصل از ترجمه پذیرفته نمیشود.

  ـ ارسال مقاله حقی برای چاپ ایجاد نمیکند و بنیاد در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد است.

  ـ پيگيري نتيجۀ ارزيابي مقالات بر عهدۀ نویسنده/ نویسندگان است.

  ـ نویسنده/ نویسندگان محترم پیش از ارسال مقاله، پیشینۀ آثار منتشر شده دربارۀ موضوع مقاله را بررسی نمایند تا از ارسال مقالات تکراری جلوگیری شود.

   

  ج) ساختار و صورت مقالات

  ـ مقاله باید دارای ساختار منظم باشد؛ شامل: عنوان، چكيده (حدود 200 كلمه)، واژگان كليدي (حداكثر 10 واژه)، مقدمه يا طرح بحث، بحث اصلي، نتيجه‌گيري، پيشنهادها و فهرست منابع. چكيده بايد شامل اهداف، روش تحقيق، مهمترين يافته‌ها و نتيجۀ پژوهش باشد. حجم كل مقاله از 7000 كلمه بيشتر نباشد.

  ـ ترجمۀ انگلیسی عنوان، چكيده و واژگان كليدي مقاله در صفحه‌یی جداگانه افزوده شود.

  ـ در صفحه‌یی دیگر، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده، رتبۀ علمی و محل فعالیت او (هرکدام به دو زبان فارسی و انگلیسی)، نشانی پستی، شمارۀ تلفن همراه و رایانامه (ایمیل) نویسنده/ نویسندگان بطور دقیق ذکر شود. املای انگلیسی نام نویسنده/ نویسندگان مطابق صورت نوشتاری همین صفحه در مقالات منتشر شده درج خواهد شد.

  ـ رعایت اصول نشانه‌گذاری و نیز برجسته کردن نقل قولها، ضروری است.

  ـ نامهای غیرفارسی، ابتدا بزبان فارسی نوشته شوند و املای زبان اصلی آنها داخل پرانتز ( ) بیاید.

  ـ ارجاعات و معادلهای غیرفارسی بصورت «درون متنی» و مطالب توضیحی و تکمیلی فرعی که ارتباط مستقيمي با محور مقاله نداشته باشد، بصورت «پی‌نوشت»‌ تنظیم شوند. نام کتابها بصورت ایتالیک (شکسته) و نقل قولها دارای تورفتگی از راست و چپ باشند.

  ـ بنیاد در آثار منتشر شده از رسم‌الخط اختصاصی پیروی میکند. اگر این رسم‌الخط از ابتدا رعایت شود، فرآیند انتشار اثر سرعت پیدا میکند اما بدلیل احتمال عدم آشنایی نویسنده با این رسم‌الخط، رعایت آن الزامی نیست و در هنگام انتشار ویراستاران بنیاد آن را اعمال خواهند کرد.

  ـ مقالات در برنامۀ Word با قلم فارسی B Nazanin اندازۀ 14، قلم انگلیسی Times New Roman اندازۀ 11، قلم عربی B Badr اندازۀ 13، حروفچینی شوند، فاصلة میان سطرها یک (single) باشد. عنوانهای اصلی و فرعی، و نقل قولها مشخص و برجسته شوند.

   

  نحوۀ ارجاع‌دهی

  ـ ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، داخل پرانتز و مطابق الگوی زیر باشد:

  نام خانوادگی یا شهرت نویسنده، سال انتشار: شمارۀ جلد/ شمارۀ صفحه. مثال: (ملاصدرا، 1383: 1/ 75) = صفحۀ 75 در جلد یکم اسفار.

  ـ در آثاری که دارای دو نویسنده هستند نام خانوادگی هر دو نویسنده و آثاری که بیش از دو نویسنده دارند، نام خانوادگی نویسندۀ اول و واژۀ «همکاران» درج شود. عباراتی که بدون مراجعه به منبع اصلی، از نوشتة دیگران نقل قول شده است، بصورت (بنقل از ....، سال: صفحه) تنظیم شود.

  ـ منابع اینترنتی بصورت (نام خانوادگی نویسنده، آدرس پایگاه: تاریخ دسترسی به روز/ ماه/ سال) تنظیم شوند؛ مثال: (خامنه‌ای، mullasadra.org: 3/4/1398). در مواردی که نام نویسنده مشخص نشده باشد، عنوان مطلب (داخل گیومه) ذکر شود؛ مثال: «آيا همۀ حقايق در تاريخ فلسفه آمده است؟»، mullasadra.org: 3/4/1398). در صورت طولانی بودن عنوان مطلب، چند واژۀ ابتدایی عنوان نوشته شود و سپس از ... (سه نقطه) استفاده شود.

  ـ مواردی که ارجاع به همان نویسندۀ منبع پیشین باشد، بصورت (همو/ idem: سال: جلد/ صفحه)؛ اگر ارجاع به همان منبع پیشین باشد، بصورت (همان: شمارۀ صفحه)؛ اگر مجلدی دیگر از همان منبع باشد، بصورت (همان/ ibid: جلد/ صفحه) و اگر عیناً همان شمارۀ صفحۀ منبع پیشین باشد، بصورت (همانجا/ al) تنظیم شود.

  ـ در مواردی که به بیش از یک اثر نویسنده/ نویسندگان در همان سال ارجاع شده باشد، منابع با افزودن الف/ ب/ ج/ د... به سال انتشار، از هم تفکیک شوند؛ مثال: 1391الف؛ 1391ب؛ 1391ج و...

  ـ ارجاع به منابع غیرفارسی به همان زبان اصلی منبع باشد.

  ـ ارجاع به آثار ملاصدرا منحصراً باید بر اساس چاپ بنیاد حکمت اسلامی صدرا باشد. ترجمۀ فارسی آثار ملاصدرا که بهمت ناشری دیگر منتشر شده باشند، از این قاعده مستثنی است.

   

  نحوۀ تنظیم فهرست منابع

  در فهرست پایانی منابع مقاله تنها منابعی که در متن به آنها ارجاع شده درج شود و مطابق الگوی زیر، بترتیب الفبایی نام نویسندگان تنظیم گردد.

  کتابها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار) عنوانکتاب بصورت بولد و ایتالیک، نام و نام خانوادگی مصحح، ویراستار، مترجم، محل نشر: ناشر.

  مثال: ملاصدرا (1391) المظاهر الإلهیة فی أسرار العلوم الکمالیة، تصحيح، تحقیق و مقدمه آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.

  ـ کتابی که با عنوان یک نهاد یا ناشر چاپ شده است، نام آن نهاد بجای نام نویسنده قرار میگیرد.

  مقالات نشریات: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار) «عنوان مقاله» داخل گیومه، نام نشریه بصورت بولد و ایتالیک، صاحب امتیاز، دوره و شماره، شمارة صفحات درج مقاله.

  مثال: خامنه‌اي، ‌سيدمحمد (1392) «ملا‌صدرا و تصـوف‌»، خردنامه صدرا، شمارۀ 73، ص8ـ5.

  مقالات منتشر شده در کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار) «عنوان مقاله» داخل گیومه، نام کتاب بصورت بولد و ایتالیک، نام و نام خانوادگی مصحح، ویراستار، مترجم، محل نشر: ناشر، شمارۀ جلد، شمارة صفحات درج مقاله.

  مثال: خامنه‌اي، ‌سيدمحمد (1392) «نكات و اسراری از اسرارالآیات ملاصدرا»، انسان در گذرگاه هستی، جلد 3، ص254ـ225.

  پایان­نامه‌ها: نام­خانوادگی نگارندة پایان­نامه، نام (سال دفاع) عنوان پایان‌نامهبصورت بولد و ایتالیک، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، پایان­نامه دورۀ کارشناسی ارشد/ دکتری، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه.

  مثال: کلباسی اشتری، حسین (1378) مکتب ابن رشدی لاتینی، براهنمایی کریم مجتهدی، پایان‌نامۀ دورۀ دکتری، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران.

  آثار منتشر شده در اینترنت: نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار یا دسترسی) عنوان مطلب بصورت بولد و ایتالیک، نام پایگاه/سایت، پیوند/ لینک مطلب.

  مثال: خامنه‌ای، سیدمحمد (3/4/1398) آيا همۀ حقايق در تاريخ فلسفه آمده است؟، پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد حکمت اسلامی صدرا، http://mullasadra.org/new_site/ persian/ Paper Bank/Tarikh Falsafe/barg aval.htm

  منابع صوتی و تصویری: نام خانوادگی صاحب اثر، نام (تاریخ انتشار) عنوان مطلب بصورت بولد و ایتالیک، نوع منبع، ناشر.

  مثال: خامنه‌ای، سیدمحمد (26/2/1397) پیوند وجودشناختی نیایش و فلسفه،فایل صوتی سخنرانی در بیست و دومین همایش بزرگداشت ملاصدرا، بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

  ـ نام نویسندگان منابعی که بیش از یک نویسنده دارند، بطور کامل ذکر شود و با علامت نقطه‌ویرگول (؛) از هم جدا شوند: نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام؛ نام خانوادگی نویسندۀ دوم، نام؛ ....

  ـ منابع مرجع به ترتیب الفبا در ابتدای فهرست قرار گیرند. قرآن، متون مقدسی همچون نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و...، لغت‌نامه‌ها و دایرة‌المعارفهایی که مدخلهای آن نویسندۀ جداگانه ندارد، در این دسته جای میگیرند. اگر از ترجمۀ مشخصی از قرآن، نهج‌البلاغه و... استفاده شده باشد، ذکر اطلاعات کتابشناسی آن نیز ضروری است.

  ـ در صورت مشخص نبودن تاریخ، محل نشر یا ناشر به‌ترتیب از عبارتهای بی­تا، بی­جا و بی­نا استفاده شود.

  ـ اگر معرفی آثاری بیش از منابع استفاده شده، برای آشنایی خواننده ضروری شمرده میشود، در انتهای فهرست منابع ذیل عنوان «منابعی برای آگاهی بیشتر» با همان الگوی بالا دسته‌بندی شوند، نه در لابلای فهرست منابع.

   

  د) نحوة ارسال مقاله

  ـ مقالات از طریق سامانة اینترنتی مجله به آدرس ذیل ارسال گردد:

  kherad.mullasadra.org

  ـ ارسال فایل Word و PDF مقاله، هر دو، ضروری است.

  بهمراه ارسال مقاله، تکمیل و ارسال فرم اصالت اثر و تعارض منافع ضروری است. این فرم با نام «فایل نمونه نگارش مقاله» در منوی ارسال مقاله، قابل دستیابی است.