مقصود محمدی دانشیار
دکترا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران