مهدی سلطانی گازار دانش آموخته
msgazar@gmail.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبائی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فلسفه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
02188153221