غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد
دکترا
استاد فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران