• صفحه اصلی
  • بررسي نقش قواي ادراكي و نحوة تعامل آنها در تحقق روِيا، وحي و سِحر (مقايسة‌ديدگاه ابن‌سينا و ملاصدرا)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980816193325 بازدید : 2283 صفحه: 79 - 92

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط