• صفحه اصلی
  • الگوی پنج‌ضلعی منابع شناسایی و ترتیب تفضیلی آنها در ساختار شناسایی صدرایی و کارتزینی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401062139322 بازدید : 1033 صفحه: 65 - 82

20.1001.1.15600874.1402.29.1.6.6

نوع مقاله: پژوهشی