• صفحه اصلی
  • دوری بودن یا نبودن تعریف ماهیت و حقیقت زمان در انديشة ابن‌سینا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله