• صفحه اصلی
  • دوری بودن یا نبودن تعریف ماهیت و حقیقت زمان در انديشة ابن‌سینا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400071029272 بازدید : 518 صفحه: 29 - 40

20.1001.1.15600874.1401.27.4.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط