• صفحه اصلی
  • ارزيابی انتقادی نظرية ذهنمندی حیوان از نگاه دکارت، بر اساس فلسفة صدرایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400071431703 بازدید : 1269 صفحه: 99 - 108

20.1001.1.15600874.1401.27.4.5.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط