• صفحه اصلی
  • مقايسه آراء فارابي و ابن سينا با ارسطو دربارة جوهريت نفس بمنظور فهم نظر آنها در مورد تجرد و جاودانگي نفس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله