مقاله


کد مقاله : 13980710192644

عنوان مقاله : جايگاه قوة خيال در صدور افعال و نتايج تربيتي آن (با تأكيد بر مباني نفس‌شناسي صدرالمتألهين)

نشریه شماره : 96 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 542

فایل های مقاله : 128 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نرگس موحدي n.movahed92@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مرضیه اخلاقی akhlaghimarziye37@gmail.com دانشیار دکترا
3 زهره اسماعیلی esmaiyli@yahoo.com استادیار دکترا
4 عليرضا پارسا alirezaparsa1214@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مراحل صدور فعل نزد فيلسوفان مسلمان به دو مرحلة «مبادي ادراكي» و «مبادي تحريكي» تقسيم ميشود. تحليلهاي ناظر به جايگاه قوة خيال در مبادي ادراكي فعل، از سنخ مباحث شناخت‌شناسيند كه تأثير قواي ادراكي و بويژه قوة خيال را در مبادي علمي صدور فعل بررسي ميكنند. مسئلة اصلي در اين پژوهش، تبيين چگونگي تأثيرگذاري قوة خيال در مراحل صدور فعل است. رهيافتهاي بدست آمده، مطابق ديدگاه صدرالمتألهين، نشان ميدهد كه اولاً، قوة خيال در مبادي ادراكي، تصويرسازي و تصديق فعل، جايگاه مهمي دارد و ثانياً، منابع مؤثر در تصويرسازيهاي قوة خيال عبارتند از مدركات حواس پنجگانه، تمثلات وجودي انسان و حتي فراتر از آن، ذات انسان، بطوري كه با تغيير و كنترل و همچنين تعالي اين منابع، ميتوان نتايج مثبت تربيتي را در رفتار انسان بدست آورد. ثالثاً، با توجه به تحليل مراحل فعل، «نيت» را ميتوان مطابق با مرحلة تصور و تصديق در فرآيند صدور فعل دانست كه با توجه به فراديدگاه ملاصدرا، مبني بر صدوري بودن ادراك در مرتبة خيال، بطور مستقيم بر نفس اثر ميگذارد.