فهرست داوران   شماره1 سال26

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 فاطمه رأفتی دانشگاه آزاداسلامی استاد کارشناسی