• صفحه اصلی
  • بازخواني پاسخهاي صدرالمتألهين به اشكال «لزوم قرارگرفتن يك ماهيت تحت دو مقوله» در بحث وجود ذهني

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990819250663 بازدید : 1482 صفحه: 13 - 32

20.1001.1.15600874.1400.26.4.1.0

نوع مقاله: پژوهشی