مدير مسئول

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
02188153220

سردبیر

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
02188153220

هیئت تحریریه

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد
دکترا
دکتر غلامرضا اعوانی استاد
دکترا
دکتر رضا داوری اردکانی استاد
دکترا
دکتر کریم مجتهدی استاد
دکترا
دکتر سیدمصطفی محقق داماد استاد
دکترا
دکتر مقصود محمدی دانشیار
دکترا
دکتر سید صدرالدین طاهری استاد
دکترا

مدیر داخلی

مهدی سلطانی گازار دانش آموخته
msgazar@gmail.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبائی
02188153221