مدير مسئول

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
استاد فلسفه و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
02188153220

سردبیر

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
استاد فلسفه و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
02188153220

هیئت تحریریه

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای استاد
siprin@mullasadra.org دکترا
استاد فلسفه و رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد
دکترا
استاد فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
غلامرضا اعوانی استاد
دکترا
استاد فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رضا داوری اردکانی استاد
دکترا
استاد فلسفه، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سعید رحیمیان استاد
sd.rahimian@gmail.com دکترا
استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
حسن سعیدی دانشیار
h-saeidi@sbu.ac.ir دکترا
دانشیار گروه حکمت و کلام، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید صدرالدین طاهری استاد
دکترا
استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمصطفی محقق داماد استاد
دکترا
استاد حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ایران
مقصود محمدی دانشیار
دکترا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مدیر داخلی

مهدی سلطانی گازار دانش آموخته
msgazar@gmail.com دکترا
دانشگاه علامه طباطبائی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد فلسفه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، ایران
02188153221