فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 مهدی سلطانی گازار msgazar@gmail.com بنیاد حکمت اسلامی صدرا مربی کارشناسی ارشد
2 مهدی  ابوطالبی یزدی m.abutalebi@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی استادیار دکترا
3 فاطمه رأفتی fatemehrafati@gmail.com دانشگاه آزاداسلامی استاد کارشناسی