• صفحه اصلی
  • نسبت شعر با اعتبار و حقيقت بر مبناي نظرية اعتباريات علامه‌طباطبايي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000203273148 بازدید : 1026 صفحه: 81 - 98

20.1001.1.15600874.1401.27.3.2.6

نوع مقاله: پژوهشی