آخرین شماره


شماره 3 سال 23
بهار 1397
دانلود فایل

1 - سرمقاله ( DOI : 0)
( آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای )
2 - تشكيك خاصي وجود از ديدگاه آقاعلي مدرس و تفاوت آن با ساير انواع تشكيك خاصي ( DOI : 0)
( ‌‌سيد شهريار كمالي سبزواري )
3 - تحليل كارآمدي نظرية وضع الفاظ براي ارواح معاني ( DOI : 0)
( عبدالله میراحمدی - مونا امانی پور )
4 - بررسي منطق أسفار أربعة ملاصدرا و استفاده از آن براي ارائة الگويي فراگير و نوين در تبيين مراحل انديشة عقلاني ( DOI : 0)
( ابراهیم خانی - مجید صادقی حسن آبادی - مهدی امام جمعه )
5 - بررسي تطبيقي مباني فلسفي ابن‌سينا و ملاصدرا در ارتباط با تكامل برزخي بر اساس متون ديني ( DOI : 0)
( سید صدرالدین طاهری - امينه احمدي )
6 - ترسيم الگوي مديريت سازماني بر اساس تعامل نفس و قوا ( DOI : 0)
( سید احسان رفیعی علوی - مصطفی عزیزی علویجه )
7 - رتبه‌بندي وجودي حواس ظاهري بر مبناي حكمت متعاليه ( DOI : 0)
( فروغ السادات رحيم پور - جمال احمدی )
8 - تبيين تحليلي موضوع حركت از ديدگاه ملاصدرا و نوصدراييان ( DOI : 0)
( مهدي نجفي افرا‌ - زینب نادی )