اخبار نشریه

هشتاد و هشتمین فصلنامه علمي پژوهشي خردنامه صدرا منتشر شد

 

هشتاد و هشتمین فصلنامه علمي پژوهشي خردنامه صدرا منتشر شد

 

مقالات منتشر شده در این شماره عبارتند از

 

سرمقاله بقلم آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

بررسي تفسير سهروردي و ملاصدرا از نسبت وجودشناختي ماهيت و وجود در فلسفۀ ابن‌سينا/ دكتر محمد انتظام

تأملي در عرفان فلسفي قونوي/ دكتر غلا‌مرضا حسين‌پور

شواهدي بر اصالت وجود در تفكر ابن‌سينا از منظر حكمت متعاليه/ دكتر مصطفي مؤمني‌

حكمت؛ گمشدة انسان معاصر/ دكتر طوبي كرماني، دكتر حبيب كاركن

انگارة ملاصدرا از فلسفه/ دكتر منـصـوره رحمـاني، دكتر احـد فـرامـرز قـراملـكي، دكتر قاسم كاكايي‌

مباني انسانشناسي از منظر صدرالمتألهين/ ‌عليرضا جوانمردي اديب، دكتر نفيسه فياض‌بخش‌

بـررسـي قـاعـدۀ امـكـان اشـرف و نـسـبـت آن بـا اصـالـت وجود/ دكتر حسن سعيدي، امير اوسطي

خلاصه سخنرانيهاي برگزيده ‌بيست و يكمين همايش بزرگداشت ملاصدرا