اخبار نشریه

شماره 86 فصلنامه علمي پژوهشي خردنامه صدرا منتشر شد

هشتاد و ششمین شمار از فصلنامه علمی پژوهشی خردنامه صدرا منتشر شد. در این شماره مقالات زیر منتشر شده است.

 

سرمقاله بقلم آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

 

مباني فلسفي تربيت انسان در حكمت متعاليه؛ سيدمهدي ميرهادي، دكتر حسنعلي بختيارنصرآبادي، دكتر محمد نجفي

 

تأملي در قواعد و روش‌شناسي تأويل در منظومة عرفاني ابن‌عربي؛ دكتر نفيسه اهل‌سرمدي

 

الهيات تنزيهي از ديدگاه قاضي سعيد قمي؛ دكتر ‌انشاءالله رحمتي

 

اضلاع تربيت در هندسة صدرايي؛ با تأكيد بر چهارگانة مراحل، اهداف، اصول و روشها؛ دكتر محمدرضا شمشيري

 

خلاقيت نفس و مباني انسان‌شناختي آن در حكمت متعاليه؛ فاطمه استثنايي، دكتر سيدمرتضي حسيني‌شاهرودي، دكترجهانگير مسعودي

 

ملاصدرا؛ از تشكيك عامي تا توحيد خاصي؛ دكتر عبدالعلي شُكر، مرتضي حامدي‌

 

تبيين عرفاني ملاصدرا از نظريه وحدت شخصي وجود؛ دكتر منيره سيدمظهري، عليرضا اسودي