اهداف و چشم انداز


خردنامه صدرا نخستین فصلنامه تخصصي فلسفه در ايران است كه با هدف تبيين و تحليل آراء انديشه‌هاي حكيم صدرالمتالهين شيرازي و دیگر اندیشمندان مکتب حکمت متعالیه بطور خاص، و ترويج و تبيين فلسفه اسلامي بطور عام در بنياد حکمت اسلامي صدرا آغاز به کار کرد. تاکنون اين مجله زمينه مناسبي براي معرفي و نماياندن تمايزات تفكر فلسفه اسلامي با فلسفه‌هاي يوناني و غربي فراهم آورده است و محفل و محل تلاقی آثار و افکار صاحبنظران کشور و گاه حتی اساتید خارجی بوده است. استقبال شایان توجه اساتید و محققان و نیز رتبه‌هایی که از مراکز رسمی مربوطه دریافت کرده است، شاهد بر موفقیت روزافزون خردنامه صدراست.