فهرست مقالات


شماره 4 سال 23 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970812165358 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13970812165359 انحصار جهت قضايا در ضرورت و امكان
احمد احمدی
3 13970812165360 تبيين حكيم ملّا سليمان گيلاني از حركت‌شناسي ابن سينا؛ مقدمة تحليلي و تصحيح رسالةالحركة والسكون والزمان
محمد جواد اسماعیلی
4 13970812165361 تبيين ديدگاه عبدالرزاق لاهيجي دربارة عالم مُثل معلّقه و نقد آن
زکریا بهارنژاد
5 13970812165362 هم‌معنايي صفات و بيصفتي ذات
حسين عشاقي
6 13970812165363 مقايسه آراء فارابي و ابن سينا با ارسطو دربارة جوهريت نفس بمنظور فهم نظر آنها در مورد تجرد و جاودانگي نفس
قاسم پورحسن
حسين قلي زاده قپچاق
7 13970812165364 آموزة «سعادت و رستگاري» از منظر ابن سينا
شمس‌اله سراج
هدی حبیبی منش
8 13970812165365 تحليل و بررسي برهان صديقين ابن سينا با تأملي در ساختار و حدود منطقي آن
سید محمد انتظام
9 13970812165366 خلاصه سخنرانیهای برگزیده همایش «فلسفه، پرستش و نیایش»
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

شماره 3 سال 23 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970528105948163930 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139606032021157715 تشكيك خاصي وجود از ديدگاه آقاعلي مدرس و تفاوت آن با ساير انواع تشكيك خاصي
‌‌سيد شهريار كمالي سبزواري
3 1396080708498783 تحليل كارآمدي نظرية وضع الفاظ براي ارواح معاني
عبدالله میراحمدی
مونا امانی پور
4 1397052811147163932 بررسي منطق أسفار أربعة ملاصدرا و استفاده از آن براي ارائة الگويي فراگير و نوين در تبيين مراحل انديشة عقلاني
ابراهیم خانی
مجید صادقی حسن آبادی
مهدی امام جمعه
5 1397052811719163931 بررسي تطبيقي مباني فلسفي ابن‌سينا و ملاصدرا در ارتباط با تكامل برزخي بر اساس متون ديني
سید صدرالدین طاهری
امينه احمدي
6 139604181632276835 ترسيم الگوي مديريت سازماني بر اساس تعامل نفس و قوا
سید احسان رفیعی علوی
مصطفی عزیزی علویجه
7 1396082714531819161 رتبه‌بندي وجودي حواس ظاهري بر مبناي حكمت متعاليه
فروغ السادات رحيم پور
جمال احمدی
8 13970528111749163933 تبيين تحليلي موضوع حركت از ديدگاه ملاصدرا و نوصدراييان
مهدي نجفي افرا‌
زینب نادی

شماره 2 سال 23 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970119131457101517 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139606191335597991 تبيين مباني وجودشناختي، جايگاه تكويني و آثار حقيقت محمّديه در حكمت متعاليه
مهدی گنجور
ناصر مؤمنی
3 13970119132530101518 بررسي و ارزيابي مباني نظريه تشابه نزد ملاصدرا
4 13970119132910101519 نفس ناطقه بشري از ديدگاه مولوي
نفيسه هاشمي گلپايگاني
5 13970119133246101520 رابطه وحدت تشكيكي وجود و نظريه انسان كامل از منظر استاد مطهري
رضا صفري كندسري
6 1397011913367101521 تحليل نسبت نظريه زمان موهوم و حدوث زماني در آراي متكلمين
عليرضا كهنسال
معصومه سادات ساري عارفي
7 139605051029317181 بررسي و نقد ديدگاه فياض لاهيجي درباره وحدت وجود عرفاني
محمود صیدی
هادی هاشمی
8 13960510138117292 واکاوی معناشناختی عقل‌نظری و عقل‌عملی از نظرگاه ملاصدرا
محمّد جواد ذریّه
محمّد بیدهندی
جعفر شانظری

شماره 1 سال 23 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396112510275260817 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 1396112510323760818 وجود، انضمام و اشتقاق؛ تأملي در نظرية ميرداماد دربارة موجوديت و اشتقاق
داود حسيني
3 1396112510362760819 بررسي و تحليل پاسخهاي ملاصدرا به پرسش خواجه طوسي و ملامظفر حسين كاشاني دربارة بقاي نفس
ابوالحسن غفاري
4 1396112510392560820 روش‌شناسي تأويل در انديشة فيض كاشاني با تأكيد بر نقش وجودشناسي در آن
نفيسه اهل‌سرمدي
5 1396112510414460821 تأثير آموزه‌هاي قرآني بر حكمت اشراقي سهروردي
قاسم پورحسن
‌سيد مصطفي بابايي
6 139611251045060822 جايگاه يقين در صناعات خمس نزد فارابي
نادیا مفتونی
فتانه تواناپناه
7 139611251048360823 الگوي مشترك براهين تجرد نفس با محوريت بدن در انديشة ابن‌سينا و ملاصدرا
مجيد ياريان
فروغ السادات رحيم پور
مهدی امام جمعه
8 1396112510513960824 نسبت شعر و منطق از ديدگاه ابن‌سينا
ابراهيم بازرگاني
9 1396112510524860825 اجتهاد در مقابل نص پذيرفتني نيست (نقد مقاله نسبت شعر و منطق از دیدگاه ابن سینا)

شماره 4 سال 22 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139608291224119191 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139608291212219192 بررسي تفسير سهروردي و ملاصدرا از نسبت وجودشناختي ماهيت و وجود در فلسفة ابن‌سينا
سید محمد انتظام
3 1396082912151819193 تأملي در عرفان فلسفي قونوي‌
غلامرضا حسين‌پور
4 1396082912274219194 شواهدي بر اصالت وجود در تفكر ابن‌سينا از منظر حكمت متعاليه
مصطفي مؤمني
5 1396082912303119195 حكمت؛ گمشدة انسان معاصر
طوبي كرماني
حبيب كاركن
6 1396083011331219241 انگارة‌ ملاصدرا از فلسفه‌
منصوره رحماني
احد فرامرز قراملکی
قاسم كاكايي
7 1396083011352319242 مباني انسانشناسي از منظر صدرالمتألهين شيرازي
عليرضا جوانمردي اديب
8 1396083011374119243 بررسي قاعدۀ امكان اشرف و نسبت آن با اصالت وجود
حسن سعيدي
امير اوسطي
9 1396083011411519244 خلاصه سخنرانيهاي برگزيده ‌بيست و يكمين همايش بزرگداشت حـكيـم صدرالمتألهين
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

شماره 3 سال 22 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960528121207602 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139605281216357603 زمان از ديدگاه حكما و متكلمان اسلامي
مقصود محمدي
3 139605281219417604 مقايسة ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا پيرامون رابطة نفس و بدن و سنجش كارآمدي مباني هريك در نيل به مطلوب
فروغ السادات رحيم پور
4 139605281222107605 جستارهاي هانري كربن درعرفان اسلامي با تأكيد برنقش سنت هرمسي
حسين کلباسی اشتری
حسن پاشايي
5 139605281244377606 رابطة سرشت انسان و مسئوليت اخلاقي از ديدگاه ملاصدرا
محمد حسين‌زاده
اعظم قاسمي
محسن جوادي
هادي وكيلي
6 139605281252527607 ابن عربي و حكمت الهي در كلمه» آدمي؛ بررسي تصويري جامع از آدم در فصوص الحكم
مسعود احمدي افزادي
نواب مقربي
7 139605281257417608 منابع معرفت از نظر ملاصدرا
‌مهدي ذاكري
حسين عمادزاده
8 13960528132407609 دين و سياست در حكمت صدرايي
مهدي نجفي افرا‌
روح الله مدامي

شماره 2 سال 22 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139602031357465737 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13960203142485738 مباني فلسفي تربيت انسان در حكمت متعاليه
سيدمهدي ميرهادي
حسنعلي بختيار نصرآبادي،
‌محمد نجفي
3 139602031431195739 تأملي در قواعد و روش شناسي تأويل در منظومة عرفاني ابن‌عربي
نفيسه اهل‌سرمدي
4 139602031436165740 الهيات تنزيهي از ديدگاه قاضي سعيد قمي
انشاءالله رحمتي
5 139602031443115741 اضلاع تربيت در هندسة صدرايي؛ با تأكيد بر چهارگانة مراحل، اهداف، اصول و روشها
محمدرضا شمشيري
6 139602031446325742 خلاقيت نفس و مباني انسان‌شناختي آن در حكمت متعاليه
فاطمه استثنايي
سيدمرتضي حسيني شاهرودي
جهانگير مسعودي
7 139602031452285743 ملاصدرا؛ از تشكيك عامي تا توحيد خاصي
عبدالعلي شكر
مرتضي حامدي
8 139602031455525744 تبيين عرفاني ملاصدرا از نظرية وحدت شخصي وجود
منيره سيدمظهري

شماره 1 سال 22 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139511261325485007 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139511261331275008 ‌هستي‌شناسي خيال نزد ابن سينا و ملاصدرا
محسن حبيبي
3 13951126134005009 تحليل معنا و مفهوم «سلامت معنوي» در روانشناسي و آموزه‌هاي فلسفي ملاصدرا
عباس احمدي سعدي احمدي سعدي
4 139511261351395010 مسئلة توحيد ذاتي و ارتباط آن با كاشفيت وحدت مفهوم از وحدت مصداق
سيدمجيد ميردامادي
5 139511261357455011 پاسخ به يك اشكال ديرين در نحوة مواجهة ملاصدرا با ادلة سهروردي بر انكار وجود نفس پيش از بدن
علي شيرواني
مجتبي افشارپور
6 13951126146295012 تحليلي بر ديدگاه ابن‌سينا پيرامون ارتباط بدن، مرگ و حيات اخروي
فروغ السادات رحيم پور
زهرا حيدري
7 139511261414205013 بررسي انتقادي استدلال سيد شريف جرجاني بر بساطت مشتق
سيداحمد حسيني سنگچال
محمد سعيدي مهر
8 139511261422375014 ديدگاه حكيم سبزواري دربارة برهان تضايف و نقش آن در اثبات اتحاد عاقل و معقول
محمدهادي توكلي
حسينعلي شيدان‌شيد

شماره 4 سال 21 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13951223128215337 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139512231215385338 تقرير ابداعي حكيم صهبا از ديدگاه ابن عربي دربارة ختم ولايت
حسين کلباسی اشتری
3 13951223130195340 راهكارهاي احياي اخلاق در جامعه‌ از ديدگاه صدرالمتألهين
علي ارشدرياحي
سيدمهران طباطبايي
4 1395122313525341 «اصالت وجود» و تحول در منطق تعريف
موسي ملايري
5 1395122313975342 بررسي مسئلة فقر وجودي در حكمت متعاليه
سيدحميد طالب‌زاده
مرضيه افراسيابي
6 139512231314225344 مهمترين نوآوريهاي منطقي خونَجي و نقش ابهري در بسط و گسترش آنها
اکبر فایدئی
كامران قيوم‌زاده
7 139512231318205345 حريت انساني و عبوديت الهي در حكمت متعاليه
عليرضا جوانمردي اديب
مهدي نجفي افرا
8 139512231324365346 بررسي تطبيقي قوة عملي و هوش هيجاني
نجف يزداني
روح الله رازینی

شماره 3 سال 21 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139512231338535347 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13951223149585348 نقدي بر گزارشي انتقادي از رسالة «حشر الاشياء» ملاصدرا
مقصود محمدي
3 139512231414215349 نزاع در نفي و اثبات استلزام ممكن و ممتنع
عبدالعلي شكر
4 139512231417515350 مرز ميان عرفان با دانشهاي همگن
علي شيرواني
5 139512231421315351 خوانشي انتقادي از نسبت خيال و عمل‌‌؛ انديشة صدرايي در برابر فلسفة عمل مدرن
روح الله دارائي
طوبي كرماني
6 139512231425595352 بايسته‌هاي تحقق اتحاد عقل و عاقل و معقول در حكمت متعاليه
محمدمهدي گرجيان
مجتبي افشارپور
7 139512231428505353 عقل بسيط انساني در نگاه ملاصدرا
فروغ السادات رحيم پور
مريم فخرالديني
8 139512231436175354 واكاوي برهان خلف ابن‌سينا در اثبات قاعدة الواحد
محمد حسيني

شماره 2 سال 21 زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1395122491505363 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 1395122494595364 سالبة به انتفاء موضوع؛ بررسي ديدگاه خواجه نصير
سيدمحمود يوسف‌ثاني
3 139512249895365 رابطة امر تكويني و امر تشريعي در عرفان نظري
رضا صفري كندسري
4 13951224915315366 تناكح اسماء در نظام فكري ابن عربي
فاطمه محمد
5 13951224919225367 راه‌حل معضل شر از ديدگاه حكما و متكلمان مسلمان
اکبر فایدئی
معروف‌علي احمدوند
6 13951224923315368 صورت‌انگاري معرفت و تأثير آن در نظرية محاكات با بررسي تحليلي ـ توصيفي انديشة فارابي
ابراهيم بازرگاني
7 13951224926415369 نقد و بررسي كاربردهاي نظرية «وجود رابط بودن معلول» در مسائل فلسفي
علي ارشدرياحي
فتاح هنرجو
8 13951224930365370 جايگاه اقناع و تخييل در رياست از ديدگاه‌ ‌فارابي
فتانه تواناپناه
ناديا مفتوني

شماره 2 سال 20 تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139512241049215379 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139512241051125380 نظم هستي و بايستي؛ كتاب تكوين‌ ‌و كتاب تدوين
سيدمصطفي محقق داماد
3 139512241053515381 رابطة ‌وجود با ماهيت در حكمت متعاليه
مقصود محمدي
4 139512241055555382 نوآوريهاي منطقي فارابي و نقش او در اشاعه و تحول منطق ارسطويي در جهان اسلام
اکبر فایدئی
سيد احمد حسيني
5 13951224105905383 عقلانيت ايمان در انديشة علامه طباطبايي
محمد پورعباس
محمدحسين خوانين‌زاده
6 13951224113465384 تأثير نظرية «حركت جوهري» بر انديشة كلامي ملاصدرا
‌مهدي گنجور
مجيد ‌صادقي حسن‌آبادي
محمد ‌‌بيدهندي
فروغ السادات رحيم پور
7 139512241110285386 تحليل و ارزيابي مباني و براهين تشكيك خاصي وجود
عصمت همتي
علي اله بداشتي
8 139512241117355387 موت اختياري در رسالة الاصول العشره‌‌ ‌شيخ نجم‌الدين كبري
عليرضا جوانمردي اديب

شماره 1394 سال 3 بهار 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139512241145535389 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139512241152435391 «وحدت وجود»، «وحدت شهود» و سخن‌گفتن از خداوند
قاسم كاكايي
طيبه معصومي
3 13951224121445393 نسبت نظر و عمل با ملكات اخلاقي و تبدل ذاتي انسان در حكمت متعاليه
اسماعيل سعادتي خمسه
4 1395122412665394 زمينه‌ها و علل طرح نظريات فلسفي ناسازگار در آثار ملاصدرا
سعيد انواري
5 13951224121065395 بررسي لوازم نفس‌شناختي نظريه مثل؛ مناقشه در دفاع ملاصدرا از مثل
علي شيرواني
فاطمه رازي‌زاده
6 13951224121375396 نقش مرتبة مثالي نفس در برقراري ارتباط ميان نفس و بدن در انديشة صدرالمتألهين
محمد ميري
7 139512241215495397 تبييني جديد از تقسيم معقولات مبتني بر حكمت متعاليه
سيداحمد ‌غفاري قره‌باغ‌

شماره 2 سال 20 زمستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396012197315569 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 1396012199415570 نقدي بر «نقش روش‌شناختي قاعدة الواحد»
مهدي عظيمي
3 13960121927505571 معناشناسي عنوان «واجب الوجود بالذات»
سيد محمد انتظام
4 13960121931585572 حكمت متعاليه و منطقِ طريقِ اولايي
محمود زراعت پيشه
5 13960121110255573 امكان ذاتي و امكان استعدادي از نظر ملاصدرا و علامه طباطبايي
محمد سعيدي مهر
‌‌سيد شهريار كمالي سبزواري
6 1396012111425574 بررسي تأثير مباني نفس‌شناسي صدرالمتألهين بر وحي‌شناسي وي
فروغ السادات رحيم پور
مجيد ياريان
7 13960121117245575 ذهن و مراتب واقع نمايي ادراك در انديشة صدرالدين قونوي
مرتضي جعفريان
محمدجواد رضايي‌ره
8 139601211111555576 تحول مسئلة «كلي و جزئي» در فلسفة اصالت وجودي ملاصدرا
محمد حسين‌زاده

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 18 رکورد)