فهرست مقالات


شماره 1 سال 26 پاییز 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13991108261931 سخن سردبیر
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13990215236975 نقش ساحات احساسي و اراديِ ايمان در پيوند دو سويه آن با فعل اخلاقي از ديدگاه ملاصدرا
مهدی زمانی
3 13990208236819 بررسي نقادانة تقريرات حكيم سبزواري از برهان صديقين و برخي برداشتهاي متأخر از آنها
حسينعلي شيدان‌شيد
محمدهادي توكلي
4 13981123215374 بررسي اعتبار شهود عرفاني در معرفت‌شناسي حكمت متعاليه
حسين عمادزاده
‌مهدي ذاكري
5 13981022214668 بررسي و نقد اِسناد مجعوليت مفهوم موجود به سيدسند توسط ملاصدرا
فاطمه عابدینی
علي ارشدرياحي
6 13981122215368 بررسي و تحليل نقدهاي ملاصدرا بر ديدگاه متكلمين دربارة هويت انسان
سمیه ملکی
سیدمهدی امامی جمعه
نفيسه اهل‌سرمدي
7 13981027214761 ديدگاه سيدعلي‌خان مدني و ملاصدرا در تبيين صفات خبرية ‌الهي به اعتبار غايات
نرگس طاهری
حسن نقی زاده
مرتضی ایروانی نجفی
8 13981106215006 بازخواني عشق بمثابه مؤلفه‌يي تأثيرگذار در خداگونگي انسان از منظر مايستر اكهارت و ملاصدرا
احسان کردی اردکانی
سيدمحمد قادري
9 13991108261934 بررسی مقایسه‌یی دیدگاه ملاصدرا و ویلیام کرایگ درباره حدوث زمانی عالم
منيره سيدمظهري
علیرضا اسماعیلی

شماره 4 سال 25 تابستان 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990714250006 سخن سردبیر
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13990714250007 مابعدالطبيعه (متافيزيك) چيست؟
رضا داوري اردكاني
3 13990714250008 اسرار شريعت و منافع طاعت از نظر ملاصدرا
سيدمصطفي محقق داماد
4 13990714250009 عليت فاعلي از ديدگاه متكلمان و فيلسوفان اسلامي
سید صدرالدین طاهری
5 13990714250011 ساختار قضاياي منطقي از ديدگاه فلاسفه و منطقدانان مسلمان
مقصود محمدي
6 13990714250012 تحليل تقسيمات دو ضلعي وجود بر مبناي نظام فلسفي صدرايي
عبدالعلی شکر
7 13980925204085 ملاك‌شناسي مقربان در آثار تفسيري و فلسفي صدرالمتألهين
فاطمه صادق زاده قمصری
8 13980923204016 جايگاه «عمل» در وجود انسان از نگاه ملاصدرا
فاطمه سلیمانی دره باغی
9 13980924204055 بررسي ديدگاه مدرس زنوزي دربارة نظرية انقطاع عذاب الهي (با تكيه بر آراء ابن‌عربي و ملاصدرا)
حمید رضا خادمی
رضا حصاری
10 13980911193810 از «حكمت» تا «كاركردگرايي»؛ تحليلي نو از ماهيت پارادايم فكري صدرالمتألهين
حسن رهبر
حميد اسكندري
11 13981110215108 سازگاري فهم ملاصدرا از قاعدة «امتناع علم به معلول بدون علم به علت» با مباني وجودشناختي حكمت متعاليه
سید امین میرحسینی
علی فتح طاهری
12 13981021214658 تحليلي بر «تعالي حكمت»؛ با تكيه ‌بر نفس‌شناسي و روش‌شناسي صدرايي
مریم السادات موسوی
محمّد بیدهندی
محمدمهدی مشکاتی
13 13990714250014 نسبت فلسفه و هنر
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
14 13990714250015 یادداشتهای چند تن از اساتید بمناسبت انتشار شماره 100 خردنامه صدرا
15 13990714250016 نمایه مقالات منتشر شده در 100 شماره خردنامه صدرا
16 13990714250017 نمایه نویسندگان مقالات 100 شماره خردنامه صدرا

شماره 3 سال 25 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990331237861 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13980710192641 نقش تفكر فلسفي ملاصدرا در فهم متون ديني
سید حسین عظیمی دخت
3 13990331237862 بررسي ادراك حسي از ديدگاه ارسطو و ملاصدرا
محمدحسين مختاري
4 13980727192983 بررسي تطبيقي ادله تجرد نفس در اثبات تجرد خيالي ‌از ديدگاه محقق طوسي و ملاصدرا
احمد عابدی ارانی
محمدرضا کریمی والا
محسن پیرهادی
5 13980319190016 هبوط، نردباني تا بيكرانة عروج (تبيين هبوط از ديدگاه حكمت متعاليه)
راضیه نیکی
سعید رحیمیان
عبدالعلي شكر
6 13980820193405 مسئلة جنسيت در رويكرد معرفت‌شناسانة ملاصدرا
مهناز مظفری فر
علیرضا حسن پور
مجید ضیائی قهنویه
7 13980816193325 بررسي نقش قواي ادراكي و نحوة تعامل آنها در تحقق روِيا، وحي و سِحر (مقايسة‌ديدگاه ابن‌سينا و ملاصدرا)
عبدالرضا کوشکی
فروغ السادات رحيم پور
8 13980624192152 معناشناسی بهجت از نگاه ملاصدرا
مريم فخرالديني
جعفر شانظری
سیدمهدی امامی جمعه

شماره 2 سال 25 زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990116236352 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13980516191384 ملاصدرا و مسئلة ميزان اعمال در قيامت
علیرضا اسعدی
3 13980627192239 بررسي تحليلي ـ تطبيقي نظرية «ضرورت ثبوت ثابت» در آراء سيد سند و ملاصدرا
فاطمه عابدینی
علي ارشدرياحي
4 13980702192488 تأثير اصول فلسفي معادشناختي صدرايي در ترميم نظريه‌هاي معاد جسماني
مرتضی حسین زاده
سحر کاوندی
محسن جاهد
5 13990116236353 اعتبارسنجي داده‌هاي فرقه‌نگاران اهل‌سنت پيرامون ديدگاه متكلمان نخستين اماميه در مسئلة استطاعت‌
سيده‌عطيه فيض اصفهاني
محمد غفوري‌نژاد
6 13980722192899 هستي‌شناسي اعتباريات؛ اعتبار بمثابه نحوة هستي انسان در جهان مادي
سید امین میرحسینی
سید مسعود سیف
عبدالرزاق حسامی فر
علی فتح طاهری
7 13980610191883 سياست و سلوك حاكم در آيين سياسي شيخ‌اشراق
نوشین نظیری خامنه
سید عباس ذهبی
بابک عباسی
احمد بهشتی
8 13980716192775 سلامت و بيماري از منظر حكمت متعاليه
محمد احمدی زاده
اعظم قاسمي
حامد آرضایی

شماره 1 سال 25 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981101214893 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13980320190046 مراتب نظام هستي از منظر امام خميني (براساس تعليقات مصباح‌الانس)
غلامرضا حسين‌پور
3 13981101214895 خوانشي تحليلي از ديدگاه ملاصدرا و متأخرين پيرامون معناياسمي و حرفي وجود (تأملاتي در مباحث زباني حكمت متعاليه)
روح‌اللّه دارائي
4 13980629192343 رابطة معاد و معناي زندگي در انديشة ملاصدرا
سعدی صفاری
رضا رسولی شربیانی
5 13980522191505 بررسي انتقادي اشكالات مطرح شده به برهان حكيم قمشه‌اي دربارة اثبات وجوب وجود خداوند
رضا حصاری
سید مجتبی میردامادی
ابوالفضل رضایی
6 13980426190888 ملاصدرا و روش‌شناسي انتقادي فهم ظاهرگرايانه از دين
سمیه ملکی
سیدمهدی امامی جمعه
نفيسه اهل‌سرمدي
7 13980603191717 تأملي در انتساب نظرية «حدوث دهري» به جلال‌الدين دواني
حسین نجفی
حامد ناجی اصفهانی
8 13971111167307 تقرير دو برهان بر نظرية حركت در مجردات
سیدحسین حسینی
موسي ملايري

شماره 4 سال 24 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980710192642 سخن سردبیر
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13971110167284 انسجام اصول فلسفی معاد شناختی ملاصدرا
مرتضی حسین زاده
سحر کاوندی
محسن جاهد
3 13980710192644 جايگاه قوة خيال در صدور افعال و نتايج تربيتي آن (با تأكيد بر مباني نفس‌شناسي صدرالمتألهين)
نرگس موحدي
مرضیه اخلاقی
زهره اسماعیلی
عليرضا پارسا
4 13971222178196 تحليل قيامت و ارتباط آن با مرگ ارادي از ديدگاه ملاصدرا
لیلا پوراکبر
عین الله خادمی
5 13980710192645 بررسي تحليلي‌ ‌تطبيقي نظرية بساطت مشتق در آراء سيد سند و ملاصدرا
فاطمه عابدینی
علي ارشدرياحي
محمود زراعت پيشه
6 13971117177422 تحليل وجودي مسئلة ضعف اراده از منظر حكمت متعاليه
اکبر پور مرضیه
حسن مرادی
محمود صیدی
7 13971104167122 مواجهة ابن‌سينا و سهروردي در مسئلة علم الهي و ظهور حكمتي برتر
یحیی کبیر
حمید ملکی
8 13980710192647 بررسي تحليلي ديدگاه نهايي صدرالمتألهين در موضوع علم الهي به ماديات
سيداحمد ‌غفاري قره‌باغ‌
9 13980710192648 خلا‌صه سخنرانيهاي برگزيده بيست و سومين همايش بزرگداشت حكيم صدرالمتألهين (ملا‌صدرا)؛ حكمت ايراني و حكمت متعاليه» (خرداد‌ 1398؛ تهران)
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

شماره 3 سال 24 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980401190277 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13970925166238 نقد و بررسی ادلۀ ابتکاری حکیم سبزواری بر حرکت جوهری
حسينعلي شيدان‌شيد
محمدهادي توكلي
3 13980401190281 بررسی مقایسه‌یی چیستی زمان و حدوث زماني عالم از نظر فخر رازي و ملاصدرا
سید محمد اسمعیل سید هاشمی
سید محمد جواد سیدهاشمی
4 13970723165018 بایدها و نبایدهای فلسفۀ اسلامی مبتنی بر اندیشۀ مقام معظم رهبری
محمد رحمانی گورجی
فاطمه مسجدی
5 13980401190285 مقايسه چگونگي كلام الهي از نظر متكلمان و ابن عربي
زهره معصومي
فاطمه محمد
6 13971011166612 تحقیق و بررسی نظر نهایی ملاصدرا در باب معنای «اعتباریت ماهیت»
‌‌سيد شهريار كمالي سبزواري
7 13970823165583 خاستگاه اختلافات مبنایی در علت غایی
یاسر طاهررحیمی
موسي ملايري
8 13970804165223 علیت طبیعی، علیت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (از نظر ملاصدرا)
مریم حیدری
حمید رضا آیت اللهی

شماره 2 سال 24 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971225178245 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13971225178246 تبيين فعل ارادي انسان (عمل) در پرتو تبيين دعا (تحليلي از ديدگاه ابن سينا، ملاصدرا و علامه طباطبايي دربارة دعا)
روح الله دارائي
طوبي كرماني
3 13970822165560 نقد و بررسي ديدگاه «تأخر شناخت حضوري نفس از برخي شناختهاي حصولي»
احمد حمداللهی اسکوئی
4 13971225178248 نقد و بررسي كاركردگرايي با نگاهي به علم النفس ملاصدرا
رضا صفري كندسري
5 13971225178249 جايگاه وجودي ولي و امام در حكمت متعاليه (ديدگاه حكيم زنوزي)
عبدالرضا صفري
6 13971225178250 چيستي و ساختار منطقي قياس مساوات
محمدعلي نوري
7 13971225178251 هستي اعتباري از ديدگاه صدرالمتألهين
رضا ملایی
8 13971225178252 «حكمت متعاليه» در انديشة صدرالمتألهين
محمدصادق ‌علي‌پور

شماره 1 سال 24 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970919166092 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13970226124014112172 بررسي ديدگاه قيصري در مورد حقيقت زمان عرفاني
حسن مرادی
محمود صیدی
3 13970919166093 بررسي ديدگاه دو شارح هداية الحكمۀ در باب صادر نخستين (ميبدي و ملاصدرا‌)
مقصود محمدي
مهدي نجفي افرا‌
4 1397031185717112512 صراط در نظام حکمت صدرائی
علیرضا اسعدی
5 139612271470101376 نگرشي شناختي‌ ـ ‌وجودي در رشد و تربيت ارادي «شخصيت» بر مبناي انديشة ملاصدرا
طوبی لعل صاحبی
محمد کاظم علمی سولا
6 139610011762019827 زمان در آخرت از منظر صدر المتألهین
هادی جعفری
فروغ السادات رحيم پور
7 13970919166094 پاسخ سيدحيدر آملي به تناقض‌نمايي عدم و ثبوت مظاهر در «حديث حقيقت»
محسن حبيبي
علي يزداني
8 13970919166095 انواع عقل از ديدگاه ملاهادي سبزواري
سيدمحمد حسيني نيك
سيد هاشم گلستاني
فتحعلي اكبري

شماره 4 سال 23 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970812165358 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13970812165359 انحصار جهت قضايا در ضرورت و امكان
احمد احمدی
3 13970812165360 تبيين حكيم ملّا سليمان گيلاني از حركت‌شناسي ابن سينا؛ مقدمة تحليلي و تصحيح رسالةالحركة والسكون والزمان
محمد جواد اسماعیلی
4 13970812165361 تبيين ديدگاه عبدالرزاق لاهيجي دربارة عالم مُثل معلّقه و نقد آن
زکریا بهارنژاد
5 13970812165362 هم‌معنايي صفات و بيصفتي ذات
حسين عشاقي
6 13970812165363 مقايسه آراء فارابي و ابن سينا با ارسطو دربارة جوهريت نفس بمنظور فهم نظر آنها در مورد تجرد و جاودانگي نفس
قاسم پورحسن
حسين قلي زاده قپچاق
7 13970812165364 آموزة «سعادت و رستگاري» از منظر ابن سينا
شمس‌اله سراج
هدی حبیبی منش
8 13970812165365 تحليل و بررسي برهان صديقين ابن سينا با تأملي در ساختار و حدود منطقي آن
سید محمد انتظام
9 13970812165366 خلاصه سخنرانیهای برگزیده همایش «فلسفه، پرستش و نیایش»
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

شماره 3 سال 23 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970528105948163930 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139606032021157715 تشكيك خاصي وجود از ديدگاه آقاعلي مدرس و تفاوت آن با ساير انواع تشكيك خاصي
‌‌سيد شهريار كمالي سبزواري
3 1396080708498783 تحليل كارآمدي نظرية وضع الفاظ براي ارواح معاني
عبدالله میراحمدی
مونا امانی پور
4 1397052811147163932 بررسي منطق أسفار أربعة ملاصدرا و استفاده از آن براي ارائة الگويي فراگير و نوين در تبيين مراحل انديشة عقلاني
ابراهیم خانی
مجید صادقی حسن آبادی
مهدی امام جمعه
5 1397052811719163931 بررسي تطبيقي مباني فلسفي ابن‌سينا و ملاصدرا در ارتباط با تكامل برزخي بر اساس متون ديني
سید صدرالدین طاهری
امينه احمدي
6 139604181632276835 ترسيم الگوي مديريت سازماني بر اساس تعامل نفس و قوا
سید احسان رفیعی علوی
مصطفی عزیزی علویجه
7 1396082714531819161 رتبه‌بندي وجودي حواس ظاهري بر مبناي حكمت متعاليه
فروغ السادات رحيم پور
جمال احمدی
8 13970528111749163933 تبيين تحليلي موضوع حركت از ديدگاه ملاصدرا و نوصدراييان
مهدي نجفي افرا‌
زینب نادی

شماره 2 سال 23 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970119131457101517 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139606191335597991 تبيين مباني وجودشناختي، جايگاه تكويني و آثار حقيقت محمّديه در حكمت متعاليه
مهدی گنجور
ناصر مؤمنی
3 13970119132530101518 بررسي و ارزيابي مباني نظريه تشابه نزد ملاصدرا
4 13970119132910101519 نفس ناطقه بشري از ديدگاه مولوي
نفيسه هاشمي گلپايگاني
5 13970119133246101520 رابطه وحدت تشكيكي وجود و نظريه انسان كامل از منظر استاد مطهري
رضا صفري كندسري
6 1397011913367101521 تحليل نسبت نظريه زمان موهوم و حدوث زماني در آراي متكلمين
عليرضا كهنسال
معصومه سادات ساري عارفي
7 139605051029317181 بررسي و نقد ديدگاه فياض لاهيجي درباره وحدت وجود عرفاني
محمود صیدی
هادی هاشمی
8 13960510138117292 واکاوی معناشناختی عقل‌نظری و عقل‌عملی از نظرگاه ملاصدرا
محمّد جواد ذریّه
محمّد بیدهندی
جعفر شانظری

شماره 1 سال 23 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396112510275260817 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 1396112510323760818 وجود، انضمام و اشتقاق؛ تأملي در نظرية ميرداماد دربارة موجوديت و اشتقاق
داود حسيني
3 1396112510362760819 بررسي و تحليل پاسخهاي ملاصدرا به پرسش خواجه طوسي و ملامظفر حسين كاشاني دربارة بقاي نفس
ابوالحسن غفاري
4 1396112510392560820 روش‌شناسي تأويل در انديشة فيض كاشاني با تأكيد بر نقش وجودشناسي در آن
نفيسه اهل‌سرمدي
5 1396112510414460821 تأثير آموزه‌هاي قرآني بر حكمت اشراقي سهروردي
قاسم پورحسن
‌سيد مصطفي بابايي
6 139611251045060822 جايگاه يقين در صناعات خمس نزد فارابي
نادیا مفتونی
فتانه تواناپناه
7 139611251048360823 الگوي مشترك براهين تجرد نفس با محوريت بدن در انديشة ابن‌سينا و ملاصدرا
مجيد ياريان
فروغ السادات رحيم پور
مهدی امام جمعه
8 1396112510513960824 نسبت شعر و منطق از ديدگاه ابن‌سينا
ابراهيم بازرگاني
9 1396112510524860825 اجتهاد در مقابل نص پذيرفتني نيست (نقد مقاله نسبت شعر و منطق از دیدگاه ابن سینا)

شماره 4 سال 22 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139608291224119191 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139608291212219192 بررسي تفسير سهروردي و ملاصدرا از نسبت وجودشناختي ماهيت و وجود در فلسفة ابن‌سينا
سید محمد انتظام
3 1396082912151819193 تأملي در عرفان فلسفي قونوي‌
غلامرضا حسين‌پور
4 1396082912274219194 شواهدي بر اصالت وجود در تفكر ابن‌سينا از منظر حكمت متعاليه
مصطفي مؤمني
5 1396082912303119195 حكمت؛ گمشدة انسان معاصر
طوبي كرماني
حبيب كاركن
6 1396083011331219241 انگارة‌ ملاصدرا از فلسفه‌
منصوره رحماني
احد فرامرز قراملکی
قاسم كاكايي
7 1396083011352319242 مباني انسانشناسي از منظر صدرالمتألهين شيرازي
8 1396083011374119243 بررسي قاعدۀ امكان اشرف و نسبت آن با اصالت وجود
حسن سعيدي
امير اوسطي
9 1396083011411519244 خلاصه سخنرانيهاي برگزيده ‌بيست و يكمين همايش بزرگداشت حـكيـم صدرالمتألهين
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

شماره 3 سال 22 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960528121207602 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139605281216357603 زمان از ديدگاه حكما و متكلمان اسلامي
مقصود محمدي
3 139605281219417604 مقايسة ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا پيرامون رابطة نفس و بدن و سنجش كارآمدي مباني هريك در نيل به مطلوب
فروغ السادات رحيم پور
4 139605281222107605 جستارهاي هانري كربن درعرفان اسلامي با تأكيد برنقش سنت هرمسي
حسين کلباسی اشتری
حسن پاشايي
5 139605281244377606 رابطة سرشت انسان و مسئوليت اخلاقي از ديدگاه ملاصدرا
محمد حسين‌زاده
اعظم قاسمي
محسن جوادي
هادي وكيلي
6 139605281252527607 ابن عربي و حكمت الهي در كلمه» آدمي؛ بررسي تصويري جامع از آدم در فصوص الحكم
مسعود احمدي افزادي
نواب مقربي
7 139605281257417608 منابع معرفت از نظر ملاصدرا
‌مهدي ذاكري
حسين عمادزاده
8 13960528132407609 دين و سياست در حكمت صدرايي
مهدي نجفي افرا‌
روح الله مدامي

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 27 رکورد)