فهرست مقالات


شماره 3 سال 25 بهار 1399

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990331237861 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13980710192641 نقش تفكر فلسفي ملاصدرا در فهم متون ديني
سید حسین عظیمی دخت
3 13990331237862 بررسي ادراك حسي از ديدگاه ارسطو و ملاصدرا
محمدحسين مختاري
4 13980727192983 بررسي تطبيقي ادله تجرد نفس در اثبات تجرد خيالي ‌از ديدگاه محقق طوسي و ملاصدرا
احمد عابدی ارانی
محمدرضا کریمی والا
محسن پیرهادی
5 13980319190016 هبوط، نردباني تا بيكرانة عروج (تبيين هبوط از ديدگاه حكمت متعاليه)
راضیه نیکی
سعید رحیمیان
عبدالعلي شكر
6 13980820193405 مسئلة جنسيت در رويكرد معرفت‌شناسانة ملاصدرا
مهناز مظفری فر
علیرضا حسن پور
مجید ضیائی قهنویه
7 13980816193325 بررسي نقش قواي ادراكي و نحوة تعامل آنها در تحقق روِيا، وحي و سِحر (مقايسة‌ديدگاه ابن‌سينا و ملاصدرا)
عبدالرضا کوشکی
فروغ السادات رحيم پور
8 13980624192152 معناشناسی بهجت از نگاه ملاصدرا
مريم فخرالديني
جعفر شانظری
مهدی امامی جمعه

شماره 2 سال 25 زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13990116236352 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13980516191384 ملاصدرا و مسئلة ميزان اعمال در قيامت
علیرضا اسعدی
3 13980627192239 بررسي تحليلي ـ تطبيقي نظرية «ضرورت ثبوت ثابت» در آراء سيد سند و ملاصدرا
فاطمه عابدینی
علي ارشدرياحي
4 13980702192488 تأثير اصول فلسفي معادشناختي صدرايي در ترميم نظريه‌هاي معاد جسماني
مرتضی حسین زاده
سحر کاوندی
محسن جاهد
5 13990116236353 اعتبارسنجي داده‌هاي فرقه‌نگاران اهل‌سنت پيرامون ديدگاه متكلمان نخستين اماميه در مسئلة استطاعت‌
سيده‌عطيه فيض اصفهاني
محمد غفوري‌نژاد
6 13980722192899 هستي‌شناسي اعتباريات؛ اعتبار بمثابه نحوة هستي انسان در جهان مادي
سید امین میرحسینی
سید مسعود سیف
عبدالرزاق حسامی فر
علی فتح طاهری
7 13980610191883 سياست و سلوك حاكم در آيين سياسي شيخ‌اشراق
نوشین نظیری خامنه
سید عباس ذهبی
بابک عباسی
احمد بهشتی
8 13980716192775 سلامت و بيماري از منظر حكمت متعاليه
محمد احمدی زاده
اعظم قاسمي
حامد آرضایی

شماره 1 سال 25 پاییز 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13981101214893 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13980320190046 مراتب نظام هستي از منظر امام خميني (براساس تعليقات مصباح‌الانس)
غلامرضا حسين‌پور
3 13981101214895 خوانشي تحليلي از ديدگاه ملاصدرا و متأخرين پيرامون معناياسمي و حرفي وجود (تأملاتي در مباحث زباني حكمت متعاليه)
روح‌اللّه دارائي
4 13980629192343 رابطة معاد و معناي زندگي در انديشة ملاصدرا
سعدی صفاری
رضا رسولی شربیانی
5 13980522191505 بررسي انتقادي اشكالات مطرح شده به برهان حكيم قمشه‌اي دربارة اثبات وجوب وجود خداوند
رضا حصاری
سید مجتبی میردامادی
ابوالفضل رضایی
6 13980426190888 ملاصدرا و روش‌شناسي انتقادي فهم ظاهرگرايانه از دين
سمیه ملکی
مهدی امامی جمعه
نفيسه اهل‌سرمدي
7 13980603191717 تأملي در انتساب نظرية «حدوث دهري» به جلال‌الدين دواني
حسین نجفی
حامد ناجی اصفهانی
8 13971111167307 تقرير دو برهان بر نظرية حركت در مجردات
سیدحسین حسینی
موسي ملايري

شماره 4 سال 24 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980710192642 سخن سردبیر
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13971110167284 انسجام اصول فلسفی معاد شناختی ملاصدرا
مرتضی حسین زاده
سحر کاوندی
محسن جاهد
3 13980710192644 جايگاه قوة خيال در صدور افعال و نتايج تربيتي آن (با تأكيد بر مباني نفس‌شناسي صدرالمتألهين)
نرگس موحدي
مرضیه اخلاقی
زهره اسماعیلی
عليرضا پارسا
4 13971222178196 تحليل قيامت و ارتباط آن با مرگ ارادي از ديدگاه ملاصدرا
لیلا پوراکبر
عین الله خادمی
5 13980710192645 بررسي تحليلي‌ ‌تطبيقي نظرية بساطت مشتق در آراء سيد سند و ملاصدرا
فاطمه عابدینی
علي ارشدرياحي
محمود زراعت پيشه
6 13971117177422 تحليل وجودي مسئلة ضعف اراده از منظر حكمت متعاليه
اکبر پور مرضیه
حسن مرادی
محمود صیدی
7 13971104167122 مواجهة ابن‌سينا و سهروردي در مسئلة علم الهي و ظهور حكمتي برتر
یحیی کبیر
حمید ملکی
8 13980710192647 بررسي تحليلي ديدگاه نهايي صدرالمتألهين در موضوع علم الهي به ماديات
سيداحمد ‌غفاري قره‌باغ‌
9 13980710192648 خلا‌صه سخنرانيهاي برگزيده بيست و سومين همايش بزرگداشت حكيم صدرالمتألهين (ملا‌صدرا)؛ حكمت ايراني و حكمت متعاليه» (خرداد‌ 1398؛ تهران)
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

شماره 3 سال 24 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980401190277 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13970925166238 نقد و بررسی ادلۀ ابتکاری حکیم سبزواری بر حرکت جوهری
حسينعلي شيدان‌شيد
محمدهادي توكلي
3 13980401190281 بررسی مقایسه‌یی چیستی زمان و حدوث زماني عالم از نظر فخر رازي و ملاصدرا
سید محمد اسمعیل سید هاشمی
سید محمد جواد سیدهاشمی
4 13970723165018 بایدها و نبایدهای فلسفۀ اسلامی مبتنی بر اندیشۀ مقام معظم رهبری
محمد رحمانی گورجی
فاطمه مسجدی
5 13980401190285 مقايسه چگونگي كلام الهي از نظر متكلمان و ابن عربي
زهره معصومي
فاطمه محمد
6 13971011166612 تحقیق و بررسی نظر نهایی ملاصدرا در باب معنای «اعتباریت ماهیت»
‌‌سيد شهريار كمالي سبزواري
7 13970823165583 خاستگاه اختلافات مبنایی در علت غایی
یاسر طاهررحیمی
موسي ملايري
8 13970804165223 علیت طبیعی، علیت متافیزیکی؛ اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی (از نظر ملاصدرا)
مریم حیدری
حمید رضا آیت اللهی

شماره 2 سال 24 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971225178245 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13971225178246 تبيين فعل ارادي انسان (عمل) در پرتو تبيين دعا (تحليلي از ديدگاه ابن سينا، ملاصدرا و علامه طباطبايي دربارة دعا)
روح الله دارائي
طوبي كرماني
3 13970822165560 نقد و بررسي ديدگاه «تأخر شناخت حضوري نفس از برخي شناختهاي حصولي»
احمد حمداللهی اسکوئی
4 13971225178248 نقد و بررسي كاركردگرايي با نگاهي به علم النفس ملاصدرا
رضا صفري كندسري
5 13971225178249 جايگاه وجودي ولي و امام در حكمت متعاليه (ديدگاه حكيم زنوزي)
عبدالرضا صفري
6 13971225178250 چيستي و ساختار منطقي قياس مساوات
محمدعلي نوري
7 13971225178251 هستي اعتباري از ديدگاه صدرالمتألهين
رضا ملایی
8 13971225178252 «حكمت متعاليه» در انديشة صدرالمتألهين
محمدصادق ‌علي‌پور

شماره 1 سال 24 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970919166092 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13970226124014112172 بررسي ديدگاه قيصري در مورد حقيقت زمان عرفاني
حسن مرادی
محمود صیدی
3 13970919166093 بررسي ديدگاه دو شارح هداية الحكمۀ در باب صادر نخستين (ميبدي و ملاصدرا‌)
مقصود محمدي
مهدي نجفي افرا‌
4 1397031185717112512 صراط در نظام حکمت صدرائی
علیرضا اسعدی
5 139612271470101376 نگرشي شناختي‌ ـ ‌وجودي در رشد و تربيت ارادي «شخصيت» بر مبناي انديشة ملاصدرا
طوبی لعل صاحبی
محمد کاظم علمی سولا
6 139610011762019827 زمان در آخرت از منظر صدر المتألهین
هادی جعفری
فروغ السادات رحيم پور
7 13970919166094 پاسخ سيدحيدر آملي به تناقض‌نمايي عدم و ثبوت مظاهر در «حديث حقيقت»
محسن حبيبي
علي يزداني
8 13970919166095 انواع عقل از ديدگاه ملاهادي سبزواري
سيدمحمد حسيني نيك
سيد هاشم گلستاني
فتحعلي اكبري

شماره 4 سال 23 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970812165358 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13970812165359 انحصار جهت قضايا در ضرورت و امكان
احمد احمدی
3 13970812165360 تبيين حكيم ملّا سليمان گيلاني از حركت‌شناسي ابن سينا؛ مقدمة تحليلي و تصحيح رسالةالحركة والسكون والزمان
محمد جواد اسماعیلی
4 13970812165361 تبيين ديدگاه عبدالرزاق لاهيجي دربارة عالم مُثل معلّقه و نقد آن
زکریا بهارنژاد
5 13970812165362 هم‌معنايي صفات و بيصفتي ذات
حسين عشاقي
6 13970812165363 مقايسه آراء فارابي و ابن سينا با ارسطو دربارة جوهريت نفس بمنظور فهم نظر آنها در مورد تجرد و جاودانگي نفس
قاسم پورحسن
حسين قلي زاده قپچاق
7 13970812165364 آموزة «سعادت و رستگاري» از منظر ابن سينا
شمس‌اله سراج
هدی حبیبی منش
8 13970812165365 تحليل و بررسي برهان صديقين ابن سينا با تأملي در ساختار و حدود منطقي آن
سید محمد انتظام
9 13970812165366 خلاصه سخنرانیهای برگزیده همایش «فلسفه، پرستش و نیایش»
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

شماره 3 سال 23 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970528105948163930 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139606032021157715 تشكيك خاصي وجود از ديدگاه آقاعلي مدرس و تفاوت آن با ساير انواع تشكيك خاصي
‌‌سيد شهريار كمالي سبزواري
3 1396080708498783 تحليل كارآمدي نظرية وضع الفاظ براي ارواح معاني
عبدالله میراحمدی
مونا امانی پور
4 1397052811147163932 بررسي منطق أسفار أربعة ملاصدرا و استفاده از آن براي ارائة الگويي فراگير و نوين در تبيين مراحل انديشة عقلاني
ابراهیم خانی
مجید صادقی حسن آبادی
مهدی امام جمعه
5 1397052811719163931 بررسي تطبيقي مباني فلسفي ابن‌سينا و ملاصدرا در ارتباط با تكامل برزخي بر اساس متون ديني
سید صدرالدین طاهری
امينه احمدي
6 139604181632276835 ترسيم الگوي مديريت سازماني بر اساس تعامل نفس و قوا
سید احسان رفیعی علوی
مصطفی عزیزی علویجه
7 1396082714531819161 رتبه‌بندي وجودي حواس ظاهري بر مبناي حكمت متعاليه
فروغ السادات رحيم پور
جمال احمدی
8 13970528111749163933 تبيين تحليلي موضوع حركت از ديدگاه ملاصدرا و نوصدراييان
مهدي نجفي افرا‌
زینب نادی

شماره 2 سال 23 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970119131457101517 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139606191335597991 تبيين مباني وجودشناختي، جايگاه تكويني و آثار حقيقت محمّديه در حكمت متعاليه
مهدی گنجور
ناصر مؤمنی
3 13970119132530101518 بررسي و ارزيابي مباني نظريه تشابه نزد ملاصدرا
4 13970119132910101519 نفس ناطقه بشري از ديدگاه مولوي
نفيسه هاشمي گلپايگاني
5 13970119133246101520 رابطه وحدت تشكيكي وجود و نظريه انسان كامل از منظر استاد مطهري
رضا صفري كندسري
6 1397011913367101521 تحليل نسبت نظريه زمان موهوم و حدوث زماني در آراي متكلمين
عليرضا كهنسال
معصومه سادات ساري عارفي
7 139605051029317181 بررسي و نقد ديدگاه فياض لاهيجي درباره وحدت وجود عرفاني
محمود صیدی
هادی هاشمی
8 13960510138117292 واکاوی معناشناختی عقل‌نظری و عقل‌عملی از نظرگاه ملاصدرا
محمّد جواد ذریّه
محمّد بیدهندی
جعفر شانظری

شماره 1 سال 23 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396112510275260817 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 1396112510323760818 وجود، انضمام و اشتقاق؛ تأملي در نظرية ميرداماد دربارة موجوديت و اشتقاق
داود حسيني
3 1396112510362760819 بررسي و تحليل پاسخهاي ملاصدرا به پرسش خواجه طوسي و ملامظفر حسين كاشاني دربارة بقاي نفس
ابوالحسن غفاري
4 1396112510392560820 روش‌شناسي تأويل در انديشة فيض كاشاني با تأكيد بر نقش وجودشناسي در آن
نفيسه اهل‌سرمدي
5 1396112510414460821 تأثير آموزه‌هاي قرآني بر حكمت اشراقي سهروردي
قاسم پورحسن
‌سيد مصطفي بابايي
6 139611251045060822 جايگاه يقين در صناعات خمس نزد فارابي
نادیا مفتونی
فتانه تواناپناه
7 139611251048360823 الگوي مشترك براهين تجرد نفس با محوريت بدن در انديشة ابن‌سينا و ملاصدرا
مجيد ياريان
فروغ السادات رحيم پور
مهدی امام جمعه
8 1396112510513960824 نسبت شعر و منطق از ديدگاه ابن‌سينا
ابراهيم بازرگاني
9 1396112510524860825 اجتهاد در مقابل نص پذيرفتني نيست (نقد مقاله نسبت شعر و منطق از دیدگاه ابن سینا)

شماره 4 سال 22 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139608291224119191 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139608291212219192 بررسي تفسير سهروردي و ملاصدرا از نسبت وجودشناختي ماهيت و وجود در فلسفة ابن‌سينا
سید محمد انتظام
3 1396082912151819193 تأملي در عرفان فلسفي قونوي‌
غلامرضا حسين‌پور
4 1396082912274219194 شواهدي بر اصالت وجود در تفكر ابن‌سينا از منظر حكمت متعاليه
مصطفي مؤمني
5 1396082912303119195 حكمت؛ گمشدة انسان معاصر
طوبي كرماني
حبيب كاركن
6 1396083011331219241 انگارة‌ ملاصدرا از فلسفه‌
منصوره رحماني
احد فرامرز قراملکی
قاسم كاكايي
7 1396083011352319242 مباني انسانشناسي از منظر صدرالمتألهين شيرازي
8 1396083011374119243 بررسي قاعدۀ امكان اشرف و نسبت آن با اصالت وجود
حسن سعيدي
امير اوسطي
9 1396083011411519244 خلاصه سخنرانيهاي برگزيده ‌بيست و يكمين همايش بزرگداشت حـكيـم صدرالمتألهين
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای

شماره 3 سال 22 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960528121207602 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139605281216357603 زمان از ديدگاه حكما و متكلمان اسلامي
مقصود محمدي
3 139605281219417604 مقايسة ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا پيرامون رابطة نفس و بدن و سنجش كارآمدي مباني هريك در نيل به مطلوب
فروغ السادات رحيم پور
4 139605281222107605 جستارهاي هانري كربن درعرفان اسلامي با تأكيد برنقش سنت هرمسي
حسين کلباسی اشتری
حسن پاشايي
5 139605281244377606 رابطة سرشت انسان و مسئوليت اخلاقي از ديدگاه ملاصدرا
محمد حسين‌زاده
اعظم قاسمي
محسن جوادي
هادي وكيلي
6 139605281252527607 ابن عربي و حكمت الهي در كلمه» آدمي؛ بررسي تصويري جامع از آدم در فصوص الحكم
مسعود احمدي افزادي
نواب مقربي
7 139605281257417608 منابع معرفت از نظر ملاصدرا
‌مهدي ذاكري
حسين عمادزاده
8 13960528132407609 دين و سياست در حكمت صدرايي
مهدي نجفي افرا‌
روح الله مدامي

شماره 2 سال 22 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139602031357465737 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 13960203142485738 مباني فلسفي تربيت انسان در حكمت متعاليه
سيدمهدي ميرهادي
حسنعلي بختيار نصرآبادي،
‌محمد نجفي
3 139602031431195739 تأملي در قواعد و روش شناسي تأويل در منظومة عرفاني ابن‌عربي
نفيسه اهل‌سرمدي
4 139602031436165740 الهيات تنزيهي از ديدگاه قاضي سعيد قمي
انشاءالله رحمتي
5 139602031443115741 اضلاع تربيت در هندسة صدرايي؛ با تأكيد بر چهارگانة مراحل، اهداف، اصول و روشها
محمدرضا شمشيري
6 139602031446325742 خلاقيت نفس و مباني انسان‌شناختي آن در حكمت متعاليه
فاطمه استثنايي
سيدمرتضي حسيني شاهرودي
جهانگير مسعودي
7 139602031452285743 ملاصدرا؛ از تشكيك عامي تا توحيد خاصي
عبدالعلي شكر
مرتضي حامدي
8 139602031455525744 تبيين عرفاني ملاصدرا از نظرية وحدت شخصي وجود
منيره سيدمظهري

شماره 1 سال 22 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139511261325485007 سرمقاله
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای
2 139511261331275008 ‌هستي‌شناسي خيال نزد ابن سينا و ملاصدرا
محسن حبيبي
3 13951126134005009 تحليل معنا و مفهوم «سلامت معنوي» در روانشناسي و آموزه‌هاي فلسفي ملاصدرا
عباس احمدي سعدي احمدي سعدي
4 139511261351395010 مسئلة توحيد ذاتي و ارتباط آن با كاشفيت وحدت مفهوم از وحدت مصداق
سيدمجيد ميردامادي
5 139511261357455011 پاسخ به يك اشكال ديرين در نحوة مواجهة ملاصدرا با ادلة سهروردي بر انكار وجود نفس پيش از بدن
علي شيرواني
مجتبي افشارپور
6 13951126146295012 تحليلي بر ديدگاه ابن‌سينا پيرامون ارتباط بدن، مرگ و حيات اخروي
فروغ السادات رحيم پور
زهرا حيدري
7 139511261414205013 بررسي انتقادي استدلال سيد شريف جرجاني بر بساطت مشتق
سيداحمد حسيني سنگچال
محمد سعيدي مهر
8 139511261422375014 ديدگاه حكيم سبزواري دربارة برهان تضايف و نقش آن در اثبات اتحاد عاقل و معقول
محمدهادي توكلي
حسينعلي شيدان‌شيد

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 25 رکورد)