• صفحه اصلی
  • علم الهی به جزئیات از دیدگاه ابن‌سینا و توماس آکوئینی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400102933508 بازدید : 678 صفحه: 81 - 98

20.1001.1.15600874.1401.28.2.8.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط