• صفحه اصلی
  • نقد و بررسی دلایل ابن‌سینا درباره مادی‌انگاری تجربه‌های ادراکی جزئی؛ با تأکید بر مسئله «شکاف تبیینی»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000225273446 بازدید : 1263 صفحه: 59 - 72

20.1001.1.15600874.1400.27.2.7.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط