مقاله


کد مقاله : 13980710192645

عنوان مقاله : بررسي تحليلي‌ ‌تطبيقي نظرية بساطت مشتق در آراء سيد سند و ملاصدرا

نشریه شماره : 96 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 437

فایل های مقاله : 145 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه عابدینی fatemeh.abedini12@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 علي ارشدرياحي Arshad@ltr.ui.ac.ir استاد دکترا
3 محمود زراعت پيشه m.zeraatpishe@birjand.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در علومي نظير منطق، اصول فقه و فلسفه، در باب مشتق و حقيقت اجزاء تشكيل دهندة آن، دو نظرية اصلي مطرح شده است: تركب مفهومي مشتق و بساطت آن. انتخاب هر يك از اين دو رأي، تفاسير متفاوتي را از مسائل فلسفي بدست ميدهد، لذا فلاسفه، همچون ساير انديشمندان علوم ديني، در گزينش يكي از اين دو رأي، نهايت دقت را بكار برده‌اند. در ميان اين ديدگاهها، سيد سند نظر متفاوتي ارائه كرده و به مجمل بودن مشتق معتقد است. او بر اين باور است كه مشتق، بالقوه (نه بالفعل) از سه جزء تركيب شده است. بررسي آراء ملاصدرا نشان ميدهد كه نظريه‌يي كه با نام سيد سند در آثار ملاصدرا رد شده، با آنچه در بيانات خود سيد سند يافت ميشود، انطباق ندارد. او بيشتر به نظر رقيب سيد سند، يعني محقق دواني، گرايش دارد.