مقاله


کد مقاله : 1396112510524860825

عنوان مقاله : اجتهاد در مقابل نص پذيرفتني نيست (نقد مقاله نسبت شعر و منطق از دیدگاه ابن سینا)

کلمات کلیدی : -

نشریه شماره : 89 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 829

فایل های مقاله : 808 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

-