مقاله


کد مقاله : 139605281244377606

عنوان مقاله : رابطة سرشت انسان و مسئوليت اخلاقي از ديدگاه ملاصدرا

نشریه شماره : 87 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 1140

فایل های مقاله : 930 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد حسين‌زاده phsadra@gmail.com استادیار دکترا
2 اعظم قاسمي azam_Ghasemi@yahoo.com استادیار دکترا
3 محسن جوادي moh_javadi@yahoo.com استاد دکترا
4 هادي وكيلي drhvakili@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

قواعد حكمت متعاليه و همچنين مشاهدات تجربي بيان ميكنند كه انسانها در سرشت اوليه با يكديگر متفاوتند و همين، سبب تفاوت در اراده‌ها و افعال ارادي انسانها ميشود. اين مقاله به بررسي ديدگاه ملاصدرا دربارة تأثير سرشت انسان بر افعال اختياري ميپردازد و نقش سرشت انسان را در مسئوليت‌پذيري بررسي ميكند. شكلگيري سرشت انسان در فلسفة ملاصدرا با مكاتب فلسفي ديگر متفاوت است؛ در حكمت متعاليه، سرشت انسان برآمده از حيثيت مادي نفس ميباشد و اختلاف سرشت انسانها، از اختلاف مواد جسماني نشئت ميگيرد. ضميمه شدن اين امر به رابطة ضروري علت و معلول موجب شده تا مسئوليت اخلاقي در فلسفة او قابل تبيين نباشد. اين مسئله، حكمت عملي صدرايي را با چالشهايي روبرو ‌ميكند كه مهمترين آنها، چالش در تبيين نظام تكليف و جزاست.