مقاله


کد مقاله : 139601211418235595

عنوان مقاله : وحدت وجود از نگاه ملاصدرا

نشریه شماره : 76 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 1471

فایل های مقاله : 338 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيدمرتضي حسيني شاهرودي shahrudi@ferdowsi.um.ac.ir استاد دکترا
2 محمدعلي وطن‌دوست mohammadali669@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

ملاصدرا در سير انديشة فلسفي خود توانست با مباني و اصول فلسفي خود، از وحدت تشكيكي به وحدت شخصي وجود برسد. وي با تفسير عليت به تجلي، حقيقت وجود را منحصر در واجب تعالي دانست و غير او را تطورات و تجليات وجود واحد واجبي تلقي كرد. نگارنده در اين مقاله ميكوشد نظريه» نهايي ملاصدرا در باب وحدت وجود را بدست آورد و همانندي وحدت وجود در حكمت متعاليه با وحدت وجود عرفاني را نشان دهد.